Psykopaten og tiden

Det er en kjensgjerning at psykopaten kan dukke opp mange år etter bruddet, og oppføre seg som om ingenting har skjedd. Mange ofre opplever at psykopaten nullstiller relasjonen etter eget forgodtbefinnende og ofte etter at alvorlig mishandling har funnet sted. Dette blir normalt omtalt som “abuse amnesia” – eller å glemme at man nettopp har misbrukt en person. Slik “mishandlingsglemsel” blir forklart som en delvis bevisst manipulasjonsteknikk, hvor psykopaten later som om misbruk ikke har funnet sted for å tåkelegge offeret, og vinne nytt innpass i relasjonen. En mer dekkende beskrivelse har vært vanskelig for ofre og terapeuter å komme opp med, men det er høyt sannsynlig at dette begrepet ikke er dekkende nok. Å vite hva som eksakt foregår i en psykopats sinn er for normale mennesker nærmest umulig. Det blir også kun spekulasjoner å vite hva som gjøres bevisst og hva som gjøres ubevisst. En psykopat legger seg aldri under det psykologiske mikroskop frivillig, og det er trolig at psykopatens tendens til å nullstille relasjonen, bli borte i lange perioder og å repetere skadelige handlinger for en stor del handler om hans/hennes forhold til tid og således er et ubevisst mønster. Psykopatens tidsperspektiv avviker kraftig fra opplevelsen normale mennesker har av tid, og er ikke en manipulerende “omskriving” fra psykopatens side men synes snarere å være et resultat av psykopatens manglende evne til refleksjon.

Psykopatens oppfattelse av tid kalles sirkulær, i motsetning til normale menneskers tidsperspektiv, som kalles lineær.

Hva betyr egentlig det? Å ha en lineær oppfattelse av tid innebærer at man ser på hele livet som en tidslinje som starter på A og ender med Å. Man returnerer aldri til et tidligere punkt fordi man resten av tiden fjerner seg tiltakende fra punkt A og nærmer seg punkt B. Når man har nådd punkt B så fjerner man seg fra punkt B og ytterligere fra punkt A på vei mot punkt C. Bokstavene markerer viktige hendelser, personer og vendepunkter i et menneskes liv, som han/hun reflekterer over, tenker tilbake på og har et forhold til. Vår oppfattelse av tid preges av hvor lang tid vi opplever at det er gått siden vi befant oss ved punkt A, når vi nå befinner oss på punkt F. Vi beveger oss vekk fra punktene helt til den dagen vi dør. På veien mot døden passerer vi – og tilbakelegger – stadig nye punkter. Punktene former oss, fordi de på hver sin måte er skjelsettende. Det kan dreie seg om flytting, utdannelse, kjærlighet, død, relasjoner til mennesker, mennesker som har preget oss i begrensete perioder etc, Vårt møte med psykopaten vil således markere et særdeles sterkt punkt på vår tidslinje. For mange er dette punktet så sterkt at vi ser tilbake på våre liv som “tiden før og etter psykopaten”. Dette punktet på vår tidslinje er også ekstra skjelsettende på den måten at det former oss, forandrer oss og staker ut en ny retning mer enn de fleste andre punkter. 

Å ha en lineær tidsoppfattelse betyr ikke at man aldri gjentar livsfaser. Det kan godt hende at man returnerer til tidligere faser i livet, for eksempel at man går tilbake til gamle jobber, flytter tilbake til hjemstedet etter noen år i utlendighet eller gjenopptar kontakten med gamle venner. Dette forstyrrer ikke tidslinjen, og er heller ingen regresjon. Å ha en lineær tidsoppfattelse er mer en indre erkjennelse av at “da var før, og nå er nå” – å klare å skille gamle spøkelser fra nye, og forstå at steder og mennesker blir preget av tidens tann. For eksempel hvis vi gjenopptar gamle kontakter, så vet vi at måten vi skiltes på kan ha betydning for muligheten for at relasjonen kan gjenopptas, og også hvordan vi kan gjenoppta det. Hvis vi ønsker å gjenopprette kontakt med en person vi såret for ti år siden, så gjør vi det således med blomster og en forståelse av at vi kanskje behøver denne personens tilgivelse innen gjenoppretting av gamle bånd er mulig. Vi vil også ha forståelse for at det har betydning om det er gått ett år eller tyve år siden vi møtte denne personen sist. Vårt forhold til tid er med andre ord avhengig av vår evne til refleksjon, men for normale mennesker foregår dette naturlig. Vi reflekterer derfor ikke over vårt forhold til tid, bare over punktene på våre tidslinjer. 

Forstår du nå hva som menes med lineær tidsoppfattelse? I så fall kan vi bevege oss over til psykopatens avvikende versjon.

Å ha et sirkulært forhold til tid, betyr at man i motsetning til lineært – hvor man hele tiden fjerner seg fra punktene man passerer på tidslinjen – returnerer til punktene, som i en sirkel. En psykopat fjerner seg aldri fullstendig fra skjelsettende hendelser i livet, men vil før eller siden vende tilbake til dem. Dette skjer fordi han/hun aldri gjennomgikk de indre prosessene og refleksjonene som er nødvendige for å legge ting bak seg. Når man ikke har kapasitet eller evne til slike nødvendige refleksjoner, så blir man aldri ferdig med tingene. Psykopaten lagrer derfor punktene på sin tidslinje på en annen måte enn normale mennesker gjør – i form av kompartmentalisering. Å kompartmentalisere innebærer at man skiller opplevelser fra hverandre og stenger dem inne i “indre kammere” – dette gjelder også begivenheter og personer som normalt sameksisterer og samhandler i vår mentalitet, som ikke er naturlige å skille ad og som burde være en del av bevisstheten, Å gjemme bort viktige begivenheter på denne måten vil forstyrre vår virkelighetssans, hvilket også faktisk skjer med psykopaten. Når man kompartmentaliserer kommer kammerne aldri i kontakt med hverandre, og den som kompartmentaliserer må aktivt låse opp hvert enkelt kammer for å hente innholdet opp til bevisstheten. 

Normale mennesker benytter seg av begrenset kompartmentalisering i flere situasjoner, for eksempel når de går på jobb samtidig som barnet er i barnehagen. Eller når de tar en kveld fri fra eksamenslesingen. Kompartmentalisering gjør det mulig i en kort periode å la være å bekymre seg for å overlate barnet til fremmede verger i barnehagen for å kunne konsentrere seg om jobben, eller å ta en pause fra eksamenslesingen for å få et tiltrengt avbrekk med vennene. Det som kjennetegner kompartmentalisering hos normale mennesker, er at virkeligheten innhenter oss etter en kort periode. Vi både må og ønsker igjen å fokusere på barnet, og plukke opp eksamenslesingen innen en rimelig tidsfrist. Å ha et konstant sirkulært tidsperspektiv ville for normale mennesker være tortur, da det ikke gir sjelefred.

Virkeligheten innhenter ikke psykopaten på samme måte. Psykopaten kompartmentaliserer hele tiden. Han/hun plukker ikke opp tråden innenfor en normal tidsfrist. “Tråden” blir kompartmentalisert på ubestemt tid. Det er dette som gjør at han/hun kan forlate en partner til fordel for en ny nærmest på dagen, uten å bry seg med å kontakte gamle partnere, familiemedlemmer eller venner for å “skvære opp” eller avslutte relasjonen på en verdig måte. Den som står igjen undrer hvordan psykopaten så lett kan snu ryggen til, eller ikke kjemper for å bevare relasjonen. Psykopatens evne til kompartmentalisering på et så omfattende nivå kan ta en stor del av “æren” for dette.

Det er også kompartmentalisering som spiller inn når psykopaten kontakter den gamle partneren eller vennen etter lang tid – opptil flere år – som om intet overgrep er skjedd og som om dere drakk kaffe sammen i all vennskapelighet senest i går.

Psykopaten har i disse tilfellene bestemt seg for å åpne det mentale kammeret hvor du – som gammelt offer – befinner deg. Og fordi han/hun har et sirkulært forhold til tid, og egentlig aldri fjerner seg fra hendelser (men istedet returnerer til dem) så har psykopaten en genuin opplevelse av at siste samhandling med deg skjedde nylig, selv om det altså kan ha gått meget lang tid. Psykopaten forstår ikke ditt lineære tidsperspektiv; at du har gått videre, utviklet deg, distansert deg fra psykopaten og antakelig befinner deg i en helt annen livssituasjon hvor det ikke lenger er plass til ham/henne. 

Det sirkulære tidsperspektiv kan også illustreres på en måte som de fleste normale mennesker av og til opplever.
Får du innimellom følelsen av at lang tid har gått veldig fort, siden en hendelse skjedde? Du treffer kanskje en gammel bekjent, og når dere kommer i prat så oppdager begge at det er gått flere år siden et møte som dere opplever skjedde forrige måned? Eller du kan sitte alene og reflektere når plutselig en hendelse du ikke har tenkt på siden den skjedde, dukker opp i tankene dine. Du blir fascinert og nesten litt skremt når det går opp for deg at det er gått meget lang tid siden hendelsen, når du faktisk erindrer den som blodfersk. Kjenner du igjen dette?

Dette er kompartmentalisering i praksis, og det nærmeste normale mennesker kommer opplevelsen av hvordan psykopaten relaterer til sin tidslinje hele tiden. Når noe ikke har spesiell verdi for oss og vi er følelsesmessig frakoblet, så reflekterer vi lite eller ingenting over en hendelse eller en person. Vi kompartmentaliserer hendelsen, lagrer den i et mentalt kammer og henter den ikke frem igjen med mindre vi er nødt. Med andre ord vi “legger hendelsen bak oss”. Når vi sjelden eller aldri henter en slik hendelse fram fra erindringen så er den ikke gjennomarbeidet og vil derfor oppleves som helt fersk når vi henter den fram igjen, selv om det har gått meget lang tid. At den ikke er gjennomarbeidet skader oss ikke, så lenge hendelsen er av en mindre viktig karakter og aldri traumatiserte oss.

Dette er også hva psykopaten gjør. Forskjellen er at psykopaten ikke bare kompartmentaliserer betydningsløse hendelser, men også gjør dette med hva som for normale mennesker er viktige og begivenhetsrike punkter. Fordi intet har affeksjonsverdi for ham/henne (ei heller relasjonen med deg) så er det slik han/hun lagrer hele sin historie. Alt. Psykopaten lever ikke i en dynamikk hvor nåtid spiller sammen med fortid og fremtid. Kun her og nå er viktig for psykopaten. Den harde sannhet er at psykopaten ikke ofrer deg en tanke når han/hun har fått ny forsyning i form av en ny partner, og/eller befinner seg et sted geografisk løsrevet fra der du befinner deg. Når du plutselig en dag – lenge etter bruddet – dukker opp i psykopatens tanker, så opplever han/hun deres brudd som helt ferskt. Sågar kan psykopaten resonnere at et brudd aldri har skjedd, og at dere fortsatt har en aktiv relasjon.

Når psykopaten i tillegg ikke har samvittighet eller evne til refleksjon, så slår det ham/henne aldri at de bedro deg, at du kan bære nag og at det mest fornuftige vil være å la deg være i fred. Derfor kontakter psykopaten deg som om ingenting har skjedd.

Oppsummert; det sirkulære tidsperspektivet henger altså tett sammen med to faktorer.
1) Den manglende evnen til refleksjon og bearbeiding av relasjoner og hendelser. Når relasjoner og hendelser ikke bearbeides, så blir psykopaten heller aldri ordentlig ferdig med dem. Dette er i strid med den gjengse oppfatningen av at psykopaten slår strek over personer og hendelser som om de aldri har forekommet. Psykopaten slår egentlig ikke en slik strek, men at det virker slik henger sammen med det andre punktet; 
2) Måten å lagre minner og erfaringer på (kompartmentalisering). Kompartmentalisering fortrenger, adskiller og distanserer. Dette gjør at hendelser og relasjoner momentant kan stues vekk, “konserveres” og oppfattes som ferske når psykopaten henter dem fram igjen.
Begge disse psykiske mekanismene bidrar til å forstyrre psykopatens persepsjon av tid, erindring og oppfattelse av andre.

Den manglende fleksibiliteten  dømmer psykopaten til å gjenta sitt mønster, igjen og igjen. Psykopaten lærer aldri av sine erfaringer, for det foregår ingen indre analyse eller refleksjon. Psykopaten lærer riktignok å forfine og perfeksjonere sine manipulasjonsteknikker, likevel vil hans/hennes relasjoner alltid gjennomgå den samme syklusen – idealisering, devaluering, forkasting. Det sirkulære tidsperspektivet i kombinasjon med psykopatens grandiose selvbilde forsikrer at han/hun aldri lærer av sine feil, eller i det hele tatt erkjenner at han/hun har dem.  Psykopaten står slik sett på stedet hvil og kommer aldri videre i livet, selv om han/hun tilsynelatende beveger seg meget hurtig, fra relasjon til relasjon, fra jobb til jobb, fra by til by. Ikke bare mennesker blir forkastet, men også karrierer og hjem. Er det ikke paradoksalt?

Psykopaten forandrer seg aldri, og kan ha problemer med å forstå at omgivelsene gjør det. Psykopaten stiller seg undrende til forandring og aldring hos andre, og er sjelden forberedt på sin egen alderdom. For mange psykopater innebærer det et sjokk og alvorlig livskrise og depresjon når han/hun selv eldes og mister sin ungdommelige energi og karisma. En psykopat vil sjelden entre alderdommen med verdighet. Psykopaten har aldri reflektert over at alderdommen kommer, det sirkulære tidsperspektivet forhindrer dette.

Med andre ord, ikke alt er kalkulert manipulasjon fra psykopatens side.

Er da psykopaten egentlig uskyldig og en slave av sine begrensninger når han/hun plutselig oversvever deg? Ikke helt. Selv om mye av psykopatens opptreden er styrt av hans/hennes personlighetsforstyrrelse, så foretar psykopaten likevel et bevisst valg når du dukker opp i hans/hennes bevissthet. Valget består i å kontakte deg eller la deg være i fred. Psykopaten mangler evne til å forstå hvilken emosjonell lidelse du har gjennomgått som følge av hans/hennes bedrag, for psykopaten kan ikke selv lide på tilsvarende vis. Likevel er han/hun fullt klar over at de skadet deg, fordi det var intensjonen. Psykopaten vet kognitivt hva som skjedde mellom dere og kan velge å respektere ditt ønske om NK (null kontakt) og dermed avstå fra re-kontakt. Når han/hun likevel velger å kontakte deg så er det derfor ikke som følge av savn, anger eller kjærlighet til deg, det er tvert imot et tegn på hans/hennes manglende respekt. Psykopaten elsker tankeleker og husker veldig godt hvilken makt og kontroll han/hun hadde over deg. Dette opplever psykopaten som meget spennende og oversvevingen skjer derfor i håp om å gjenopplive denne kontrollen, og rive plasteret av ditt sår. Det ligger et ønske om fortsatt kontroll bak dette, og psykopatisk sadisme. Det er derfor viktig at du aldri svarer på en slik henvendelse fra psykopaten, uansett hvor lang tid som er gått siden sist dere hadde kontakt. 

Jeg husker en gang det var gått lang tid siden min siste kontakt med psykopaten. Jeg hadde klart å opprettholde NK i over ett år. Og motsatt hadde psykopaten utsatt meg for taushetskuren i like lang tid. Jeg hørte ingenting fra vedkommende i denne perioden. Ingen forsøk på direkte kontakt, ingen indirekte kontakt, ikke så mye som et vindpust som hvisket psykopatens navn.

Ved en tilfeldighet kom jeg i snakk med en felles bekjent. En person som stod nærmere psykopaten enn meg. Det var en samtale jeg helst ville vært foruten, men det var uunngåelig å utveksle noen ord. Jeg visste jo også dengang, at man bør unngå all kontakt med felles kjente. 
Cirka to uker etter denne samtalen begynte det å dukke opp mystiske profiler på min facebook. Det gikk en stund før jeg skjønte at disse profilene var opprettet for å overvåke meg. Men da jeg begynte å blokkere dem, så dukket det snart opp nye mystiske profiler. De var alle like; tullenavn, tullebilder, ingen aktivitet eller venner, og de var nyopprettede.

Hva skjedde egentlig? Antakelig kom det psykopaten for øret at vår felles bekjente hadde truffet meg. Psykopaten ble minnet på min eksistens, og hentet meg frem fra det indre kammeret hvor vedkommende hadde lagret meg. Psykopaten husket makten vedkommende hadde over meg, og hvor underholdende det var at jeg danset etter psykopatens pipe. Denne påminnelsen om min eksistens ga psykopaten en fornyet interesse for meg (psykopater elsker nye og skinnende objekter, og etter en periode i glemselen var jeg kanskje blitt “ny” igjen). Uten å kontakte meg direkte så fant psykopaten en måte å hente informasjon om meg, via de falske profilene som ikke var blokkert. 

Hva ønsket psykopaten å finne? Muligens hadde vedkommende et håp om at det var gått meg ille siden forkastelsen, og at det ville finnes indikasjoner om dette på min facebook. Det er nemlig slik psykopaten tenker; når han/hun ikke lenger ønsker eller kan leke med leken sin (deg), så skal den etterlates ødelagt, slik at ingen andre kan overta den. Du skal ikke nyte livet etter et brudd med psykopaten. Også selv om han/hun ikke lenger er interessert i deg. Du er likevel i psykopatens eie.

Slik kan runddansen mellom psykopaten og tidligere ofre pågå i årevis. Psykopatens sirkulære tidsperspektiv bidrar til denne dansen. Du kan – som tidligere partner eller venn – velge å ikke danse mer, ved å innføre NK. Du kan ikke hindre psykopaten i å danse, men han/hun må isåfall danse uten deg.

Men det bringer jo noen viktige sekundærspørsmål på bane. Hvis det er slik, at psykopaten hele tiden vender tilbake til tidligere punkter på tidslinjen, blir man da noen gang kvitt vedkommende? Blir man egentlig forkastet? Er forkasting bare en myte?

Kommer psykopaten alltid tilbake? Dette blir fokus for neste post.

 

 

20 kommentarer
  1. Godt skrevet! Grøssende godt. Det får meg til å resonnere at vedkommende må klare trekk av psykopati samt ha en drøss med tilleggsdiagnoser samt nevroser. Godt jeg ikke skal ta meg av det vesenet i alderdommen. Brudd ble best her – og nå mister vedkommende også kontakten med barnebarn. Fascinerende å se hvordan de fortsatt herjer og styrer med de få utvalgte som er igjen. Jeg må si jeg nesten er bekymret over min manns nye kone, men bare nesten.

  2. Hei igjen!
   Takk for en flott beskrivelse av et, ja, må nesten få kalle det et facinerende fenomen om enn på et negativt plan.
   Jeg har lest dette flere ganger og det føles som om jeg leter etter noe mer i konteksten…
   Det er velkjent at en personlighetsforstyrret person ofte har en eller flere psykiske tilleggsdiagnoser og min konklusjon er at det må gjelde alle som scorer høyt på disse antisosiale trekk.
   Her må virkelig mangle noe vesentlig og betydningsfullt, faktisk det som skiller mennesket fra et vesen ala en teknisk dings/robot og gjør mennesket varmt og menneskelig, m.a.o. til et godt medmenneske. Virker som noe autismepreget…
   Jeg har personlig hørt setningen :”Jeg har lært meg en måte å koble ut på” i forhold til skamfølelse eller ikke, i situasjoner hvor dette ellers ville være normalt, men vedkommende ikke viste noe tegn til det. Jeg undrer og alle spørreordene er med: hvem, hva, hvordan og hvorfor…
   Takk, det er med stor interesse jeg følger bloggen din og gleder meg til neste “kapittel!”
   Ønsker deg masse skrivelyst og snille dager. 🙂

  3. Interessant – veldig godt forklart og veldig tankevekkende. Jeg føler dette stemmer med min psykopat – nå er det ikke så lenge siden endelig brudd så det gjenstår å se men jeg føler det og stemmer med mye av personen i hverdagen da jeg levde med ham. Har egentlig ikke tenkt på det slik før du beskriver det her – Jeg har tidligere nevnt en voldsom diskusjon/engasjement på en fritidssyssel – alt eller ingenting og kvaler med det som skulle velges- for da var det 110% engasjement og andre valget ville bli lagt på is/glemt. Jeg opplevde og mye alt eller ingenting engasjement om ulike ting i samlivet og total utestengelse av det som ble valgt vekk- så kunne det gå litt tid så ble den døren åpnet igjen. Multitasking i det hele tatt utløste et voldsomt stress – det gikk bare ikke, personer rundt ble viet mye oppmerksomhet til tider og ingenting andre ganger. Tror du at det du her beskriver som tankemåte mht tid og kan være en del av psykopatens væremåte / tankemåte i sin daglige væremåte – at det er en del av P sin personlighet og på andre områder?

  4. Etter mange år med en narsissist i fri utfoldelse, opplevde jeg å høre han selv si at “NÅ hadde han møtt veggen”. Jeg lot innrømmelsen henge uimotsagt, men ventet taust på en eventuell oppfølgende forklaring. Han fortsatte med å beskrive hvor lei han var av å måtte holde ut det dårlige ryktet han hadde fått. Han innrømmet at mange ting hadde gått over styr, at mye i livet hans hadde vært seriøst ute av kontroll og at han hadde fått uforholdsmessig mange dårlige sider tildelt fordi han hadde tatt dårlige eller direkte feil valg. Jeg spurte ganske kort “hva tenker du om det?” Han syns det var helt forferdelig. “Dette er jo ikke meg, jeg kjenner meg ikke igjen i alt det negative!” sa han, og slo deretter fast at “innen dette året er omme skal jeg i hvert fall huskes for noe helt annet enn det dårlige ryktet jeg har fått i dag!”
   I mine ører hørtes det ut som en slags tillært / mulig kopiert uttalelse gitt av et intetanende eller godtroende menneske. Når man har sviktet, rundlurt og utnyttet MANGE mennesker over 2-3 tiår, sier det seg selv at det vil ta LITT lenger tid, om det i det hele tatt er mulig! Men han var fornøyd med uttalelsen sin, han reagerte overhode ikke på sin egen manglende realisme. Tvert i mot ble han irritert da jeg spurte om han kunne utdype hva dette året ville innebære av nye minner for han.
   Ja, jeg er enig med Lillian i at det kan virke noe robotaktig, eller autistismepreget – om du vil. Som om følelseslivet er mangelfullt eller totalt fraværende. Men jeg hørte tydelig følelsene narsissisten hadde i samtalen med meg over. Jeg oppfattet masse følelser i all hans egoisme. Han utviste en selvopptatthet uten grenser og en sorg og et sinne over at omverden ikke så hvor uskyldig han egentlig var/er. Alle følelsene er rettet mot narsissistens/psykopatens selv, og de kan tidvis bli veldig uttalte og tydelige. “Stakkars, stakkars meg”. 🙂

  5. Flott innlegg!
   Jeg la merke til at min psykopat hadde hatt så mange epoker i livet sitt. Han hadde blant annet hatt en ekstremsporthobby som han i følge seg selv hadde vært så god i og han hadde liksom vært som en kjendis i det miljøet. Så hadde han sluttet med det – over natten- fordi han fant ut at kjæresten hans i samme miljø hadde vært utro med en annen i miljøet. Jeg tok det for god fisk, men skjønner nå at det antagelig var omvendt. Denne hobbyen var han ferdig med. Før han plutselig startet med den igjen, fant en ny jente i miljøet der og dumpet meg. Etter mange års fravær fra miljøet. Han hadde hatt mange sånne, nytt sted, nye venner, ny start. Men så gikk det en stund, han ble vel gjenomskuet eller klarte ikke kontrollere temperamentet og han måtte begynne på nytt et annet sted.
   Han hadde få minner og når han snakket en sjelden gang snakket om minner var det veldig klisjefylt – som tatt fra en bok. Jeg vet at han dumpet sin forrige kjæreste over natten, på samme måte som han gjorde med meg. Absolutt ikke noe følelsesliv, tror ikke jeg kan huske at han så meg kjærlig inn i øynene en eneste gang. Min gamle, vise pappa sa ” det er ikke noe godt i øynene hans, han har ikke noe glimt sånn som andre har”.
   Det var alltid synd på han. Han forsnakket seg. Sa en gang at han hadde vært en drittsekk før men bestemt seg for å bli snill. Sa et år senere at han skulle slutte å være så snill mot andre – han hadde alltid vært så snill, han, men nå skulle han bare begynne å tenke på seg selv.
   Nå forstår jeg bedre en psykopats evne til å gå så lett videre og å ikke knytte seg til ting og hendelser.

  6. Emma: gudskjelov at du ser trekkene tydelig, og klarer å bryte.

   Å bekymre seg for nye partnere er naturlig, fordi vi er mennesker med samvittighet, men det er bortkastet energi. Antakelig ville du aldri klare å overbevise hans nye kone, selv om du prøvde. Bruk din dyrebare energi på deg selv og de som gir deg energi.

   Lykke til!

  7. Lillian Hansen: takk for kommentar.

   Jeg er usikker på hva du mener med “leter etter noe mer i konteksten”. Det er riktig at de fleste psykopater har en eller flere tilleggsdiagnoser, men det vil i de fleste tilfeller handle om avhengighetsrelaterte diagnoser og disposisjon for disse.

   Det er lett å forveksle psykopati med f.eks. asperger, autisme eller borderline og som regel tenker pårørende/kjærester i første omgang på en slik diagnose først. Til og med schizofreni blir vurdert før psykopati. Psykopati er som regel det siste man mistenker – eller ønsker å mistenke – fordi det er en slik skremmende forstyrrelse.

   Det er likevel lite trolig at det antisosiale i ditt tilfelle er blandet med autisme. Psykopati kan lett forveksles med autisme fordi psykopaten til tross for sin selvsikkerhet virker “sosialt klossete” og stiv.

   Takk for at du følger bloggen 🙂

  8. Anonym: takk for din historie som er et godt eksempel på psykopatens manglende selvinnsikt, og manglende forståelse for hvordan omgivelsene oppfatter ham/henne.

   Psykopaten føler seg grandios, overlegen og mer verdt enn andre. Det virker som om de blir forbløffet over at alle andre ikke også ser dem slik. De synes de fortjener et godt rykte og gode skussmål, selv om de – som du sier – har sviktet og rundlurt mange mennesker i mange, mange år. De vil likevel betrakte seg selv som uskyldige.

   Takk for en viktig observasjon 🙂

  9. t: t: Takk for kompliment og at du følger bloggen. Hva du forteller er i samme bane som hva en annen leser har kommentert under denne teksten – psykopatens evne til å hyperfokusere på noe(n), for så å bare miste interessen og skrinlegge objektet for alltid.
   Din psykopat forklarte at han vendte sin hobby ryggen med at kjæresten hadde vært utro. Dette kan godt ha skjedd, men med psykopater vet man aldri. De elsker å slå to fluer i en smekk – i dette tilfelle har muligens din psykopat ganske enkelt mistet interessen for sin hobby og benyttet sjansen til i samme slengen å sverte en person i hans liv.

   Psykopater kommer ofte med lange forklaringer på hvorfor og hvordan – selv der hvor det ikke er nødvendig og hvor ingen har bedt om en slik forklaring. Takk for at du deler scener fra din relasjon med psykopaten, til nytte for andre lesere 🙂

  10. Anonym: du sier det ikke er så lenge siden bruddet, eventuell psykopatisk manipulasjon vil bli enda tydeligere når det har gått en stund. Les og lær. ikke bare her men i litteraturen og f.eks. på http://www.psykopaten.info
   Du nevner et interessant aspekt – psykopatens hang til å hyperfokusere. Dette gjelder både på enkeltpersoner, hobby eller annet. Psykopaten kan fokusere intenst på en ting en stund, men akkurat som han/hun forkaster mennesker så forkaster de også en hobby og plukker den aldri opp igjen, selv om de en periode var veldig oppslukt av den. De går nokså fort lei av både mennesker og ting. Innen jeg innførte fullstendig NK, så oppdaget jeg at min psykopat og den nye partneren plutselig var veldig opptatt av en sportsgren – og da mener jeg veldig ,som om psykopaten hadde tenkt å gjøre en karriere av dette. Men denne sportsgrenen nevnte vedkommende aldri med ett eneste ord så lenge jeg hadde kontakt med ham/henne. Uttrykte ingen interesse overhode eller ønsker/planer om å starte. Jeg tipper at innen en rimelig tid – hvis ikke allerede – så dropper psykopaten denne aktiviteten fullstendig og kommer aldri til å plukke den opp igjen. Uansett, din observasjon er viktig og riktig, og jeg er enig i at dette er et psykopatisk trekk. Det er dog mer relatert til kriteriet om kjedsomhet – og ikke psykopatens tidsperspektiv 🙂

  11. Det ligger til en psykopats evne til å gå så lett videre og å ikke knytte seg til ting og hendelser… Regelen med å skyve andre foran seg framfor å stå for egne valg, er ussel. Be om trøst og støtte, og få det, for etterpå å skyve partneren vekk. Slik ville jeg ikke ha det.
   Å være det emosjonelle og følelsesmessige kompasset i en slikt forhold, ødelegger deg på sikt. Man må bare bli meget flinkere til ikke å vedlikeholde gamle minner. I et nytt forhold løper nissen med på lasset og for min del blir det ekte tidsskillet dagen jeg står med skilsmissepapiret fysisk i hånda.
   Å leve med en mental glassmanet tar ÅR å komme over. Jeg har møtt en ny, en venn, en mann og ikke et forvokst barn. Utfordringen blir på sikt å oppgradere vennskapet til et forhold uten å ta med for mange gjester fra fortiden inn. Man må ta seg god tid og ikke storme inn i noe nytt. Jeg tror jeg skal klare det. Ballasten fra det gamle livet er heftig, men levd liv er også noe man kan snu til det positive.
   🙂

  12. Emma: det er helt korrekt. Psykopaten krever, men gir aldri igjen. Ikke med mindre det ligger mer gavn i det for ham/henne.

   Det kan for mange kokes ned så enkelt. Hva man da må spørre seg blir da “ønsker jeg å investere år av mitt liv, og brorparten av min energi, i en slik person?” og etter bruddet “er det naturlig å dyrke sorgen etter at en slik person forlot meg?”.

   Faktum er at psykopatens utgang frigjorde masse energi og tid hos offeret, som er bedre brukt på andre (inkludert en selv).

   Også sier du noe annet relevant, og det er å ikke ruge på gamle minner/nostalgi. Det vil bare holde deg fast, og da spesielt fordi de fleste av de gode minnene vil stamme fra idealiseringsfasen med psykopaten – en fase som ikke var ekte.

   Takk for dine viktige betraktninger 🙂

  13. Det er helt korrekt. Tapet av en vane kommer man raskt over. Først nå lenge etterpå klarer jeg å sove normalt. Med enkelte tilbakefall.
   Har fortsatt mareritt av typen ekkelt, men det tones også sakte ut.
   Sorgen som du sier, er sorgen over så mange bortkastede år og å være den som er forelderen som må bære normaliteten alene. Desto mer tilnærmelsesvis balanset og rolig jeg er, desto roligere blir mine nå voksne barn.
   Jeg så Sissel Gran kalte prosessen jeg med flere er inne i, av-elsking. Det er like stort som en sorg. Glassmaneter har det med å reise videre. Og du verden hvor lett de lager seg et nytt liv. Fra utsiden ser vi at det kjøres på de samme kurtise-triksene som jeg falt for. Men reportoaret er begrenset og man er glad man er kommet seg unna slagsskyggen. Det nye livet har begynt.
   Takk igjen for en innsiktsfull blogg.
   🙂

  14. Emma: sorgen har mange aspekter, og du nevner to av dem 🙂 I tillegg kommer sorgen over en framtid man trodde man skulle få men aldri fikk, sorgen over psykopaten slik man trodde vedkommende var, ganske enkelt sorgen over tapet av drømmen. Sorgen over tapet av en selv og ens egen uskyld. Møtet med psykopaten forandret ditt syn på livet fundamentalt og man kan sørge over den man selv en gang var. Den gang man trodde verden var mer uskyldig og folk hadde gode intensjoner. Det var en god boble å leve i. Noen sørger over økonomisk tap, psykopaten klarte å ruinere mange finansielt. Listen er uendelig.

   Av-elsking er et godt ord! Av-programmering et annet. Av-programmering av den kjærligheten man hadde til psykopatens maske. Men husk at Sissel Gran beskjeftiger seg med mer normale brudd. Hun snakker om avhengighet for eksempel i den fantastiske boken “Hekta på kjærlighet”, men det er ikke det samme som et psykopatisk bånd.

  15. Tusen takk for denne siden.Jeg føler meg så lettet etter å ha sittet i flere dager,og faktisk studert og lest om igjen,og om igjen ALT som er her.Plutselig skjønner jeg alt,jeg forstår nå hva jeg har vært i,og at jeg har vært sammen med en psykopat i 3 år.Den skurrende følelsen har vært der lenge,og det værste er at jeg kunne “se”meg selv falle for denne personen,og utvikle meg til å bli en jente som var nervøs og urolig,ikke følte meg bra nok,og alltid på pletten for han.Det er helt utrolig,og jeg kan nesten ikke tro det jeg leser….det kunne stått mitt og hans navn som overskrift på alt.Han kom som en drøm og med storm,alt jeg hadde manglet i mitt forrige forhold,DET var han.Han fikk meg til å føle meg så spesiell.Vi fortalte hverandre ALT.Og aldri hadde jeg møtt en jeg hadde så mye til felles med,og som hele tiden erklærte sin kjærlighet.Han var den rette,jeg var helt sikker.Men Guri så fort frem han gikk.Han la så masse planer for oss!Etter 6mnd dumpet han meg.Da var han nok ferdig for denne gang.Men så kom han tilbake,egentlig uten noe forklaring,og vi var sammen igjen.Kald og varm,kald og varm.Så mye løgner.Jeg ble desperat etter å få godkjennelse av han,og for at han ikke skulle gå fra meg igjen.Men med en gang jeg sa jeg elsket han og hvor bra jeg hadde det med han,eller sa ifra om noe jeg ikke likte som han sa eller gjorde,dumpet han meg.Og kom tilbake etter noen uker..oppi dette ble sexlivet villere,hardere,og han nøt å gi smerte(obs ,det tok faktisk ett par år før det værste av det ble gjordt)jeg har så mye historier,men jeg er så utmattet nå at jeg nesten ikke orker å forklare til noen.Nå sist,i August i fjord,hadde vi planer om å flytte sammen til vinteren.Han begynte i ny jobb,og vi hadde det SÅ bra(han hadde nok fokuset på den nye jobben,ergo fikk jeg og han leve noenlunde “normalt”)Han merket nok han hadde meg på kroken igjen,og dumpet meg på flekken.Men denne gangen fant han et nytt offer og gikk rett dit.Jeg var knust.I ett år nå,selvom han har hatt to forhold som har gått fort frem og erklært sin kjærlighet for,har han kommet tilbake til meg mer en jeg kan telle.DET er nok fordi jeg levde videre og viste meg sterk!Og kurtiseringen har begynt på nytt..jeg gikk på hver gang,og etter noen uker når han fikk meg igjen,kastet han meg vekk igjen.Det han ikke var forberedt på nå,etter han kom tilbake igjen til meg i Mars,og enda en gang til nå i slutten av Mai,var at det gikk opp for meg plutselig at dette orker jeg ikke mer.Jeg og hans “nyeste”kjærste(han fikk alltid nye etter noen uker)fikk kontakt,og la to og to sammen.Vi var dønn ærlige mot hverandre om han,og alt kom frem.Han ble tatt i alt.Vi vet.Og han har manipulert så utrolig mange mennesker.Vi ødela han.Og nå straffer han meg med å ikke ta noe kontakt,fordi jeg stod frem om hva jeg tror han er.Samtidig som han prøvde,og sikkert prøver enda å manipulere hun siste offeret med historier fra barndommen ,utro kjærste og alt han kan.Vi fikk aldri noe avslutning de gangene det ble slutt,og han kom alltid tilbake .Det er helt sykt hva jeg har funnet meg i og den personen jeg ble,Ofrene hans har tilfelles at vi er smilende og blide,positive jenter,med nære venner og er godt likt.Med gode utdannelser,vi har utro ekser,stå på vilje,og elsker livet,er snille og gode jenter som har gitt han masse omsorg og kjærlighet.Lever rolige,stabile liv og gir oss hen til en evt kjæreste med tillit og troskap.Nå vet jeg hvertfall at det ikke er noe galt med meg.Så takk.Jeg er så takknemlig.Han plukket oss ut for en grunn,fordi vi var så fantastiske.
   TAKK!!!!

  16. Jeanett: takk for din utfyllende kommentar og for din takknemlighet. Det at du er takknemlig gjør også meg takknemlig for at hva jeg skriver har nytteverdi.

   Jeg vil starte med din avsluttende bemerkning og hva jeg synes er den viktigste moralen i din historie – nemlig at ofrene er fantastiske mennesker. Det er nemlig riktig. Psykopaten velger ikke hvem som helst. Han/hun velger glade, givende og populære mennesker – dog ofte i sårbare situasjoner i livet. Ei venninne av meg hadde nettopp fått hodet over vannet etter et finansielt havari da hun ble “plukket” av sin psykopat. Selv var jeg såvidt kommet meg etter en kjærlighetssorg. Psykopaten har en slags syvende sans i å spotte våre behov og dekke dem, for å hekte oss. Når vi så gir oss hen, så trekker psykopaten seg unna – som du forteller skjedde igjen og igjen i ditt tilfelle. Hva vi ikke vet er at så snart vi sier de magiske ordene “jeg er glad i deg” så er løpet kjørt, og psykopaten forsvinner. Ironisk nok så gir vi psykopaten vår kjærlighetserklæring fordi vi er sikre på at det er trygt. Psykopaten har gitt oss illusjonen av trygghet. Det er overhodet ikke trygt men det har vi ingen anelse om der og da.

   Du har gått tilbake til din psykopat mange ganger (eller vice versa). Dette er ikke uvanlig. Et offer returnerer til sin mishandler i gjennomsnitt 7 ganger innen et endelig brudd skjer. Ikke heng deg opp i 7-tallet. Mange trekker gjennomsnittet opp og returnerer enda flere ganger. Poenget er at det illustrerer hvor vanskelig det er å løsrive seg fullstendig fra psykopaten. Man blir virkelig fult og helt hekta på et helt annet nivå enn i en relasjon til en normal person.

   Jeg håper du nå har funnet styrke til å bryte tvert. NK er vanskelig, for mange den største utfordringen de har hatt så langt i livet. Jeg vil gi deg en liten advarsel. Du har nå avslørt psykopaten. Du har sågar alliert deg med hans nye partner. Du har fått en slags hevn som er sjelden og som mange ofre går og drømmer om men aldri kommer til å få muligheten til. Gratulerer med det! Men nå må du være forsiktig. Psykopater bærer nag, og din psykopat er antakelig rasende. Under ingen omstendigheter må du nå ta ham tilbake, uansett hvor mye han lokker og lurer. Antakelig har han en ubehagelig overraskelse for deg i vente. Ikke gi ham den muligheten. Nettopp nå er tiden å forsegle alle mulige innganger. Jeg ønsker deg lykke til videre 🙂

  17. Tusen takk for svar!Jeg møtte han midt i ett stygt brudd..og hadde det veldig vondt.Så han visste nok at jeg var svak der og da ja.
   Jeg har brutt tvert flere ganger og har ikke gitt reaksjon på nye partnere ol,han har alltid kommet tilbake til meg med nye forklaringer.Jeg har blokket han fra FB(men har dog felles venner,så han får nok med seg ting,vet han har fisket litt hos de om meg )slettet og blokkert fra alt,Likevel har han funnet veien tilbake.Denne gangen ,fordi jeg avslørte han,fikk jeg streng beskjed om at jeg var ute av livet hans for godt(Han har aldri sagt det før )Tok det som en seier,.Og jeg tenker at han nå er han så sint at han ikke kommer tilbake,var min tanke.
   Men det stemmer kanskje ikke?
   Oftest har jeg gitt etter etter brudd.Fordi har forlot det med at jeg fikk dårlig samvittighet,jeg bønnefallt om tilgivelse og fikk plaster på når han tok meg tilbake.I høst gjorde jeg ikke det.Han dumpet meg og jeg fikk nok.Blokkerte han fra alt og gav ingen respons,han fikk nok litt panikk for at jeg gav inntrykk av å gi blaffen,men så vant han likevel.Han dukket opp på døren ,og jeg så ett snev av P med masken som jeg falt for.Jeg var hektet igjen.Lite visste jeg at et nytt offer allerede var valgt og sammen med han da..siden har det vært ett helvete.Jeg vil ikke mer!Bestemt meg for å ikke gi noe respons
   .Dette hjelper meg veldig mye,jeg skjønner plutselig alt.Takk for denne bloggen og hjelpen du gir.

  18. Ser du skriver at psykopati kan forveksles med autisme, asperger ol og omvendt. Har en venn som har ADHD, med til tider veldig like atferdstrekk som en psykopat. Vet du noe om forskjellene? Kan atferden forveksles overfor de med ADHD også? Eller vil psykopaten skinne igjenom på de med den diagnosen og? Hvordan vite om det er en person man bør holde seg unna, eller om det er diagnosens brutale påvirkning?

  19. Trine: hvis man har litt over gjennomsnittlig kjennskap til psykopati, så er ingen slik forveksling mulig. Ondskapen som psykopaten besitter vil hurtig skille klinten fra hveten.

   En psykopat kan ikke sitte stille fordi det ikke gir dem narsissistisk forsyning, og kan muligens på overflaten forveksles med ADHD fordi psykopaten er i aktivitet hele tiden. Psykopaten kan muligens også virke virkelighetsfjern og ukonsentrert men deres indre liv har ingenting til felles med en person med ADHD. Psykopaten plotter sabotasje og manipulasjon. Det gjør ingen av de andre forstyrrelsene du nevner. Du må ganske enkelt lære mer om psykopati, så ser du fort forskjellen.

  20. Vil gjerne kommentere dette med ADHD, jeg har selv denne diagnosen, og det har også min sønn. Nå er jo alle med ADHD forskjellige, men noen trekk går jo igjen. Kanskje spesielt hyperfokus som nevnes her. Og det å legge fra seg aktiviteter man en kort stund er glødende opptatt av. Voksne med ADHD vokser derimot ofte av seg denne trangen til at det må skje noe hele tiden. Men mange har problemer med å styre økonomi og andre nødvendigheter i voksenlivet. Forskjellen er kanskje at absolutt alle jeg kjenner med ADHD som ikke klarer dette blir fryktelig deprimerte av å ikke mestre helt nødvendige gjøremål. Noe jeg ikke ser hos min N i det hele tatt.
   Problemer med å regulere følelser er et pro lem for mange med ADHD, men i motsetning til P/N får man både dårlig samvittighet, og leter etter strategier for å håndtere vanskene. Man skylder ikke på banken, skilsmissen til foreldrene, naboen, barnet eller bossmannen.
   Jeg tror det viktigste her er Viljen til endring. Selvsagt finnes det folk med ADHD som mangler dette også, men da er vi tilbake til dette med diagnoser og behovet for bekreftelse på at det ikke finnes håp om bedring. Hvis noen behandler oss dårlig, og fortsetter med det etter å ha blitt gjort oppmerksom på det, er vedkomne en giftig person som man bør komme seg unna.
   Med det sagt så forstår jeg veldig godt dette behovet for å vite 100% sikkert at det ikke er håp om bedring. Når man har holdt ut mye vondt, og gjerne i mange år, er man gjerne livredd for å gi opp. Tanken på at han forandrer seg etterpå er vanskelig, og at noen andre skal få “nyte resultatene” av investeringen man har gjort.
   Det er også det aspektet at dersom de er i stand til å forandre seg, så kan man selv påvirke denne forandringen. Og da fortsetter man jo å forsøke å forbedre seg selv på alle tenkelige og utenkelige måter til man bare gir opp.

  Legg igjen en kommentar

  Obligatoriske felt er merket med *

  Takk for at du engasjerer deg i denne bloggen.
  Unngå personangrep og sjikane og prøv å holde en hyggelig tone selv om du skulle være uenig med noen.
  Husk at du er juridisk ansvarlig for alt du skriver på nett.

Siste innlegg